หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บางซ้าย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
     
 
 
 
 
 

การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษา ถนน สะพสน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

การขยายท่อประปา หรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง

พัฒนาระบบการชลประทาน เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้าง ปรับปรุง ศาลาประชาคม

การจัดทำผังเมืองรวม
 
 
 
 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยสนับสนุนทางด้านทุนหมุนเวียน และการฝึกอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติ

การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข

สนับสนุนด้านสวัสดิการชุมชน และสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง

การป้องกันยาเสพติด

การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 
 
 
 

ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

การมีส่วนร่วมทางด้านการเมืองท้องถิ่น

ส่งเสริมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
 

การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การกำจัดและจัดการขยะ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยธรรมชาติ
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในทุกกลุ่มอายุของประชากรในเขตเทศบาลตำบลบางซ้าย

สนับสนุนและร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการ ศึกษาแห่งชาติ และการศึกษานอกโรงเรียนตามอัธยาศัยของ กศน.

สนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น ให้เพิ่มความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบของเทศบาล ให้มีความพร้อม และความสามารถ เพื่อที่จะ เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ส่งเสริมศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกสืบทอดไปสู่ลูกหลาน

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานพิธีการสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และกิจกรรมทางประวัติศาสตร์
 
 
 
 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่

การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาความยากจน

การส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

การสร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติและการบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบางซ้าย อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลตำบลบางซ้าย
โทรศัพท์ : 035-375-364 โทรสาร : 035-375-364
จำนวนผู้เข้าชม 9,657,184 เริ่มนับ 20 ก.ย. 2561 จัดทำโดย : NAXsolution.com
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 035-375-364