หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


 
นายปราโมทย์ พันธุ์พานิช
ปลัดเทศบาล
โทร : 081-972-7804


 
สิบเอกวัฒนา สังขจาย
รองปลัดเทศบาล
โทร : 081-994-4015
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวรัชนีย์ ศรีวิจิตกร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 081-991-4886


นางทานตะวัน ควรพินิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 090-892-9987


นายสัญญา ฤกษ์ประกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 094-565-2123


ส.อ.วัฒนา สังขจาย
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 081-994-4015


นายปราโมทย์ พันธุ์พานิช
ปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 081-972-7804


ส.อ.วัฒนา สังขจาย
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-994-4015