หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๑ (พ.ศ.๒๕๖๓) (ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย สมัยสามัญที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลตำบลบางซ้าย [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ ในเขตท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามการยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์ [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม [ 17 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
คำสั่ง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางซ้าย ที่ ๑๖๕/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรด สำหรับวัดไข้) จำนวน ๔๐ เครื่อง โยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางซ้าย เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2